تاثیر تعلق مکان بر توسعه پایدار شهری

تاثیر تعلق مکان بر توسعه پایدار شهری

A Win-Win Strategy for Public-Private Partnership in Infrastructure Projects

A Win-Win Strategy for Public-Private Partnership in Infrastructure Projects

Sensitivity Analysis of the Impact of Critical Risks on Financial Feasibility in Public-Private Partnership Projects

Sensitivity Analysis of the Impact of Critical Risks on Financial Feasibility in Public-Private Partnership Projects

بررسی نقش معماری بیونیک ، نمونه موردی آثار گرگ لین

بررسی نقش معماری بیونیک ، نمونه موردی آثار گرگ لین

بازتاب مفهوم جهانی شدن بر شکل دهی معماری اکسپو

بازتاب مفهوم جهانی شدن بر شکل دهی معماری اکسپو

بررسی عوامل و انگیزه های احداث شهرها در دوره ی ساسانی

بررسی عوامل و انگیزه های احداث شهرها در دوره ی ساسانی

تاثیر حقوق شهروندی و احکام معماری بر سیما و منظر شهری

تاثیر حقوق شهروندی و احکام معماری بر سیما و منظر شهری

بررسی ویژگی های معماری مصرف گرا در نظام نمادین

بررسی ویژگی های معماری مصرف گرا در نظام نمادین

جایگاه و نقش معماری بوم گرا در سکونتگاه های روستایی  (نمونه مورد مطالعه : روستای سنگی خاکو- همدان )

جایگاه و نقش معماری بوم گرا در سکونتگاه های روستایی (نمونه مورد مطالعه : روستای سنگی خاکو- همدان )

بررسی تاثیر اقلیم در پدید آمدن مساجد شهر تاریخی کاشان

بررسی تاثیر اقلیم در پدید آمدن مساجد شهر تاریخی کاشان