بررسی حس امید به زندگی سالمندان با رویکرد ارتقای سرزندگی در فضا

بررسی حس امید به زندگی سالمندان با رویکرد ارتقای سرزندگی در فضا

تاثیر تعلق مکان بر توسعه پایدار شهری

تاثیر تعلق مکان بر توسعه پایدار شهری

A Win-Win Strategy for Public-Private Partnership in Infrastructure Projects

A Win-Win Strategy for Public-Private Partnership in Infrastructure Projects

Sensitivity Analysis of the Impact of Critical Risks on Financial Feasibility in Public-Private Partnership Projects

Sensitivity Analysis of the Impact of Critical Risks on Financial Feasibility in Public-Private Partnership Projects

بررسی نقش معماری بیونیک ، نمونه موردی آثار گرگ لین

بررسی نقش معماری بیونیک ، نمونه موردی آثار گرگ لین

بازتاب مفهوم جهانی شدن بر شکل دهی معماری اکسپو

بازتاب مفهوم جهانی شدن بر شکل دهی معماری اکسپو

بررسی عوامل و انگیزه های احداث شهرها در دوره ی ساسانی

بررسی عوامل و انگیزه های احداث شهرها در دوره ی ساسانی

تاثیر حقوق شهروندی و احکام معماری بر سیما و منظر شهری

تاثیر حقوق شهروندی و احکام معماری بر سیما و منظر شهری

بررسی ویژگی های معماری مصرف گرا در نظام نمادین

بررسی ویژگی های معماری مصرف گرا در نظام نمادین

جایگاه و نقش معماری بوم گرا در سکونتگاه های روستایی  (نمونه مورد مطالعه : روستای سنگی خاکو- همدان )

جایگاه و نقش معماری بوم گرا در سکونتگاه های روستایی (نمونه مورد مطالعه : روستای سنگی خاکو- همدان )