چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسي برق و کامپیوتر

چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسي برق و کامپیوتر

پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی

پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی

کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی ۹۶

کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی ۹۶

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی قرن ۲۱

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی قرن ۲۱

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق

نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات

نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات

همایش ملی دریا ، توسعه و منابع آب خلیج فارس و حوزه مکران

همایش ملی دریا ، توسعه و منابع آب خلیج فارس و حوزه مکران