اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و بانکداری

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و بانکداری

سومین همایش ملی علوم اجتماعی ، روانشناسی و علوم تربیتی

سومین همایش ملی علوم اجتماعی ، روانشناسی و علوم تربیتی

سومین همایش ملی علوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران

سومین همایش ملی علوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران

سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

سومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

کنفرانس ملی چشم اندازهای نوین در حسابداری ، مدیریت و کارآفرینی

کنفرانس ملی چشم اندازهای نوین در حسابداری ، مدیریت و کارآفرینی

1 2 3 8