سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار

دومین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و بانکداری

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و بانکداری

سومین همایش ملی علوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران

سومین همایش ملی علوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران

کنفرانس ملی چشم اندازهای نوین در حسابداری ، مدیریت و کارآفرینی

کنفرانس ملی چشم اندازهای نوین در حسابداری ، مدیریت و کارآفرینی

هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

هفتمین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

اولین کنفرانس ملی اقتصاد ، حسابداری و امور بانکی

اولین کنفرانس ملی اقتصاد ، حسابداری و امور بانکی

اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت ، مهندسی طراحی و توسعه سامانه ها و فرایندهای سازمانی

اولین کنفرانس ملی مهندسی مدیریت ، مهندسی طراحی و توسعه سامانه ها و فرایندهای سازمانی

دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران

دومین کنفرانس علمی پژوهشی رهیافت های نوین در علوم انسانی ایران