دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم

تاریخ‌های مهم و محل برگزاری

مهلت ارسال اصل مقالات: ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
تاریخ برگزاری: ۱۵ تیر ۱۳۹۸
شهر برگزاری: مشهد

گروه پژوهشی قرآن و معرفت شناسی

محورهای همایش

محورهای عام:
نقد و بررسی پیشینة پژوهش در زمینة مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
چالش‏های پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
نظریه ‏پردازی و الگوسازی در زمینة پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ

محورهای ویژه:
پیگیری بنیان‏ها و مبانی علمی و فراعلمی نظریات علمی حوزه‏های مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، فلسفه و دین

پژوهش ‏های نوین در حوزه‏های مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، فلسفه و دین

راهبردها و چگونگی کاربرد ارزش‏های دینی و فرهنگ بومی در حوزه ‏های مدیریت، اقتصاد، علوم تربیتی، فلسفه و دین

مدیریت
مدیریت کارآفرینی و بنیان‏های فراعلمی آن
مدیریت مالی و بنیان‏های فراعلمی آن
مدیریت تولید و بنیان‏های فراعلمی آن
مدیریت بازرگانی و بازاریابی و بنیان‏های فراعلمی آن
مدیریت دولتی ، بنیان‏ها و ارزش‏ها
مدیریت صنعتی، بنیان‏ها و ارزش‏ها
آینده‏ پژوهی در مدیریت و مبانی فراعلمی آن
تحول فرهنگی و اخلاق در سیستم ‏های مدیریت اطلاعات
مدیریت و کارآفرینی در دانشگاه کارآفرین و ارزش‏آفرین
مبانی فلسفی مدیریت اسلامی
روش‏های غنی ‏سازی فرهنگ سازمانی
مبانی فلسفی سازمان ها و نظریه های سازمانی
نقد و بررسی مبانی فلسفی و ارزشی در نظریه های مدیریت
اخلاق سازمانی
مدیریت اسلامی، تجربه های موفق
مدیریت سبز
انگیزش و روش‏های آن
مبانی انسان شناختی در نظریه های مدیریت
اقتصاد
خصوصی سازی و توسعه پایدار، مبانی و ارزش‏ها
سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی و توسعه ‏ی اقتصادی
راهنکارهای امنیت سرمایه ‏گذاری درالگوی بومی ـ‌ارزشی
بنیان‏ها و مبانی سلامت نظام اداری و نقش آن در توسعة اقتصادی
راهنکارهای مقابله با فساد، رانت و انحصار در اقتصاد و مبانی فراعلمی آن
آسیب‏ شناسی توسعه اقتصادی با رویکرد بومی ـ ارزشی
بسترهای فرهنگی توسعه اقتصادی پایدار
اخلاق حرفه ای و توسعه پایدار
رابطه نظریه ‏های اجتماعی اـ اقتصادی با قضاوت‏ های ارزشی
ماهیت رفتارهای اقتصادی
رابطه آموزه های اسلامی با علم و اقتصاد
مبانی فلسفی ارزشی نظریه های اقتصادی
چارچوب های کلان نظریه های اقتصاد اسلامی
تأثیر دیدگاه ‏های انسان‏ شناختی در نظریه ‏های اقتصادی
نقش پیش‏فرض ‏های ارزشی در نظریات اقتصادی
ارزش و عقلانیت در رفتارهای اقتصادی
ارزش‏ها و فرهنگ در اقتصاد خرد
ارزش ها و فرهنگ در اقتصاد کلان
ارزش ها در کارکردهای علم اقتصاد
انسان اقتصادی
مبانی رفتارهای اقتصادی در اقتصاد خرد و کلان
عدالت اقتصادی
روش های نهادینه سازی
فرهنگ محیط زیست
پیش شناخت ها نسبت به انسان و تأثیر آن بر نظریات اقتصادی
اهداف و غایات نظریات اقتصادی
بنیان های فلسفی و فراعلمی نظریه های اقتصادی معاصر
پژوهش های نوین در حوزة اقتصاد و مبانی فراعلمی آن
علوم تربیتی
پیشینة فلسفة تعلیم و تربیت
مبانی انسان شناختی نظریه های تعلیم و تربیت
ماهیت نظریة تربیتی
نقد و بررسی مبانی تعلیم و تربیت مارکسیستی علوم تربیتی
اهداف تعلیم و تربیت در مکاتب مختلف تربیتی
تفکر شرقی و فلسفة تعلیم و تربیت
مبانی نظریات پراگماتیستی در تعلیم و تربیت
بنیادهای فلسفی رفتارگرایی
مبانی فلسفة ی نظریة بازسازی در تعلیم و تربیت
نظریات پدیدارشناسانه در تربیت و مبانی آن
نقش فلسفة تعلیم و تربیت در تحول نظام آموزش و پرورش
ترسیم چشم انداز تحول از دیدگاه فلسفة تعلیم و تربیت
برنامه ریزی آموزشی
اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام
اهداف تعلیم و تربیت اسلامی
مبانی فلسفی نظریه های یادگیری
عوامل موثر در تربیت
مبانی درمان ناهنجاری ها
نقش تعلیم و تربیت ارزش ها در توسعه پایدار
تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت و نقش آن در توسعه پایدار
فلسفه و دین
پیشینه پژوهش پیرامون پیوندهای مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
ویژگی های علم شناسی پوزیتویستی
دیدگاه پوزیتویست ها پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
ویژگی‏های علم نزد پوپر و عقلانیت انتقادی
دیدگاه پوپر پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
علم شناسی کوهن
دیدگاه کوهن پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
پیشینۀ پژوهش در پیوند جامعه و معرفت
بررسی اندیشه ‏های مارکس، دیلتای، نیچه، شلر و مانه ایم در جامعه ‏شناسی معرفت
نقد و بررسی برنامه قوی در جامعه شناسی معرفت
بررسی مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ در هرمنوتیک
هرمنوتیک
بررسی اندیشه ‏های شلایرماخر و دیلتای پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
بررسی مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ در دیدگاه گادامر
بررسی اندیشه‏ های نیچه پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
بررسی اندیشه‏ های هایدگر پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
بررسی اندیشه‏ های هورکهایمر، آدورنو و فیلسوفان نظریة انتقادی پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
دیدگاه هابرماس پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
دیدگاه فوکو پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
دیدگاه لیوتار پیرامون مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
بررسی مناسبات مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ از دیدگاه سنّت گرایان
چالش های پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
نسبی گرایی در فلسفۀ علم
نسبی گرایی در جامعه شناسی معرفت
نسبی گرایی هرمنوتیک
نسبی گرایی پست مدرن
خودستیزی
گفتمان گریزی
پسروی علمی
دیگر چالش‏های مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
راهکارهای برون رفت از چالش های پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
تفکیک میان علوم در بررسی مناسبات علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
اعتقاد به اصل مشترک
اعتقاد به روابط غیرعلّی میان علم و ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
بازنگری در اهداف علم
برهم کنش دوسویه علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
 حوزه‏های مجاز پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
حوزه‏های غیرمجاز پیوند علم با ارزش‏ها، متافیزیک و فرهنگ
مشاهده تمامی محورها

جهت دریافت اطلاعات بیشتر عضو کانال تلگرام نوتیکانف شوید

دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۸ توسط گروه پژوهشی قرآن و معرفت شناسی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد،کلیه مقالات این کنفرانس در نوتیکانف و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.