بررسی عوامل و انگیزه های احداث شهرها در دوره ی ساسانی

محل ارائه

سومین کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی - ترکیه - 1395

کلمات کلیدی

شهرهای ساسانی ،پیدایش شهر، شهر ایرانی، شهرسازی ساسانی

نویسنده / نویسندگان

احسان کاخانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران دانشگاه شهید بهشتی تهران

خرید و دانلود PDF مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را در اختیار داشته باشید.

RIAL 25,000 – خرید

بررسی عوامل و انگیزه های احداث شهرها در دوره ی ساسانی

چکیده مقاله

بنیان بسیاری از شهرهای کنونی ایران زمین در دورهی ساسانی نهاده شده است. پادشاهان ساساانی نیا  از جملا  پادشاهانی در جهان بودند ک  بیشترین مبادرت را ب  آبادانی و عمارت شهرها در سارزمین واود میکردناد. ججا  انبوهی از گ ارشهای تاریخی در دست است ک  بر تأسیس شهرهای جدید توسط شاهان ساسانی دلالات و آنهاا را ب  من ل ی بانیان بسیاری از شهرهای ایران معرفی میکند. پرسشی ک  در باب این موضوع طرح میشود چگاونگی پیدایش این شهرهاست. اینک  کدام انگی هها و دلایل سبب میشد شاهان ساسانی تصمی  ب  اجداث شهری جدیاد بگیرند و آن را در نقط ای از سرزمین وود تأسیس کنند مسئل ی اصلی این مقال  است. در این مقال  باا جسات و جو در منابع تاریخی، مجموع ای از انگی هها و دلایل مشخ  شد کا  در سااوت شاهرهای ایان دوره ماقعر وا اع شدند. این مجموع  دلایل در  الب هشت  سمت دست بندی شد. در هر  سمت با توضایااتی راجاع با  متنهاای مربوط ب  آن، شاهدی از شهرها و بانیان آن آمده است. در پایان مقال  و پس از جمعبندی هشت مورد ماورد نرار ،نتیج گیری مقال  آمده است.