آرشیو مقالات

تاثیر تعلق مکان بر توسعه پایدار شهری

تاثیر تعلق مکان بر توسعه پایدار شهری

A Win-Win Strategy for Public-Private Partnership in Infrastructure Projects

A Win-Win Strategy for Public-Private Partnership in Infrastructure Projects

Sensitivity Analysis of the Impact of Critical Risks on Financial Feasibility in Public-Private Partnership Projects

Sensitivity Analysis of the Impact of Critical Risks on Financial Feasibility in Public-Private Partnership Projects

بررسی نقش معماری بیونیک ، نمونه موردی آثار گرگ لین

بررسی نقش معماری بیونیک ، نمونه موردی آثار گرگ لین

بازتاب مفهوم جهانی شدن بر شکل دهی معماری اکسپو

بازتاب مفهوم جهانی شدن بر شکل دهی معماری اکسپو

بررسی عوامل و انگیزه های احداث شهرها در دوره ی ساسانی

بررسی عوامل و انگیزه های احداث شهرها در دوره ی ساسانی

تاثیر حقوق شهروندی و احکام معماری بر سیما و منظر شهری

تاثیر حقوق شهروندی و احکام معماری بر سیما و منظر شهری

بررسی ویژگی های معماری مصرف گرا در نظام نمادین

بررسی ویژگی های معماری مصرف گرا در نظام نمادین

جایگاه و نقش معماری بوم گرا در سکونتگاه های روستایی  (نمونه مورد مطالعه : روستای سنگی خاکو- همدان )

جایگاه و نقش معماری بوم گرا در سکونتگاه های روستایی (نمونه مورد مطالعه : روستای سنگی خاکو- همدان )

بررسی تاثیر اقلیم در پدید آمدن مساجد شهر تاریخی کاشان

بررسی تاثیر اقلیم در پدید آمدن مساجد شهر تاریخی کاشان

بررسی جرم و بزهکاری در اسکان غیر رسمی با نگاهی بر نظریه(cpted) نمونه موردی : محله اسلام آباد منطقه ۲ تهران

بررسی جرم و بزهکاری در اسکان غیر رسمی با نگاهی بر نظریه(cpted) نمونه موردی : محله اسلام آباد منطقه ۲ تهران

اهمیت موضوع خلوت در طراحی مجتمع های مسکونی

اهمیت موضوع خلوت در طراحی مجتمع های مسکونی

طراحی شهری خيابان در جهت ارتقاء حس مکان

طراحی شهری خيابان در جهت ارتقاء حس مکان